Log in op uw account
E-mailadres
Wachtwoord  (vergeten)

Service Level Agreement (SLA)

14 februari 2014

Sobit BV, gevestigd te Wageningen, voerder van de handelsnaam CTO-Logo, hierna te noemen: CTO-Logo

en

de logopedist, hierna te noemen: de Klant

In overweging nemende:

  • dat de Klant een Cliënttevredenheidsonderzoek wenst uit te voeren,
  • dat CTO-Logo deze Dienst levert en een Applicatie ter beschikking stelt,

Komen het volgende overeen:

1.   Karakterisering van de overeenkomst

1.1.      Dit Service Level Agreement (SLA) is opgesteld in het kader van de te leveren Diensten door CTO-Logo aan de Klant. Deze overeenkomst legt de rechten en plichten van alle partijen vast.

2.   Aangaan van de overeenkomst

2.1.      Voor het gebruik van de Diensten en Applicatie van CTO-Logo is een gratis Account bij CTO-Logo nodig. De overeenkomst geldt als aangegaan op het moment dat de Klant een CTO-Logo Account aanmaakt. CTO-Logo behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen het sluiten van een overeenkomst te weigeren.

2.2.      Door het aangaan van de overeenkomst en het gebruik van de Diensten en Applicatie van CTO-Logo verklaart de Klant dit Service Level Agreement, de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement van CTO-Logo gelezen en begrepen te hebben en zich akkoord te verklaren met de toepasselijkheid en de inhoud ervan. De Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement van CTO-Logo maken onverbrekelijk deel uit van de overeenkomst. Waar dit SLA, de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement strijdig zijn, geldt hetgeen bepaald is in dit SLA.

2.3.      CTO-Logo kan van tijd tot tijd dit Service Level Agreement, de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement aanpassen. Deze aangepaste documenten zullen van toepassing zijn zodra deze op de website van CTO-Logo, www.ctologo.nl, zijn gepubliceerd. CTO-Logo informeert de Klant over deze wijzigingen schriftelijk, via e-mail of de website. Indien de Klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, kan de Klant de overeenkomst opzeggen op de wijze als in bepaling 5.4 beschreven. De steeds geldende documenten zijn te vinden op de website van CTO-Logo: www.ctologo.nl.

3.   Activatiecode

3.1.      Voor het uitvoeren van een Cliënttevredenheidsonderzoek dient de Klant, naast een CTO-Logo Account, een Activatiecode te bezitten. Met deze code kan de Klant een Cliënttevredenheidsonderzoek activeren na inloggen op zijn/haar account. Activatiecodes zijn te koop via www.ctologo.nl.

3.2.      Een Activatiecode is 8 weken geldig; daarna is de code niet meer bruikbaar. De Klant heeft geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.

3.3.      Een Activatiecode is slechts eenmalig bruikbaar en voegt een Cliënttevredenheidsonderzoek toe aan het CTO-Logo Account waarin de code benut wordt. Na activeren van een Cliënttevredenheidsonderzoek met een Activatiecode kan de Klant een jaar lang gebruik maken van de CTO-Logo Diensten en Applicatie.

3.4.      Een Activatiecode is overdraagbaar aan derden, maar kan enkel gebruikt worden in combinatie met een CTO-Logo Account.

4.   Te leveren diensten

4.1.      CTO-Logo zal aan de Klant de volgende Diensten verlenen:

  • het ter beschikking stellen, beheren en onderhouden van de CTO-Logo Vragenlijst ten behoeve van het meten van de cliënttevredenheid;
  • het ter beschikking stellen, beheren en onderhouden van de CTO-Logo Applicatie ten behoeve van het aanmelden van Cliënten;
  • het ter beschikking stellen, beheren en onderhouden van een koppelingssystematiek ten behoeve van het aanmelden van Cliënten via administratiepakketten[1];
  • het uitvoeren van het online Cliënttevredenheidsonderzoek onder aangemelde Cliënten;
  • het verzorgen van de opslag en beveiliging van de door de Klant aangeleverde gegevens en de door de Cliënt ingevoerde antwoorden;
  • het ter beschikking stellen, beheren en onderhouden van de CTO-Logo Applicatie ten behoeve van het inzien en downloaden van onderzoeksresultaten;
  • het ter beschikking stellen van een helpdesk voor de Klant en door haar aangemelde Cliënten.

5.   Duur en beëindiging van de overeenkomst

5.1.      Een CTO-Logo Account heeft in principe een onbeperkte looptijd en blijft bestaan tot wederopzegging van de Klant of stopzetting door CTO-Logo. Een ongebruikt CTO-Logo Account wordt om veiligheidsredenen een jaar na laatste gebruik afgesloten.

5.2.      Na activatie van een Cliënttevredenheidsonderzoek met een Activatiecode zijn de CTO-Logo Diensten en Applicatie maximaal 1 jaar beschikbaar voor de Klant en zijn/haar Respondenten (Cliënten) tenzij eerder afgesloten door de Klant of door CTO-Logo. Het Eindresultaat van het Cliënttevredenheidsonderzoek blijft na afloop van het onderzoek 3 maanden inzichtelijk en te downloaden in het Account van de Klant.

5.3.      CTO-Logo heeft het recht om de overeenkomst te allen tijde, zonder vooraankondiging te beëindigen als de Klant handelt in strijd met dit SLA, de Algemene Voorwaarden en/of het Privacy Statement.

5.4.      De Klant heeft het recht om het Account te allen tijde stop te zetten en daarmee de overeenkomst te beëindigen. De Klant dient dit schriftelijk (via e-mail) te melden aan CTO-Logo. Opzegging van de overeenkomst geeft geen recht op teruggaaf van gelden betaald voor de CTO-Logo Diensten en Applicatie.

5.5.      Indien CTO-Logo niet meer in staat is de Diensten te leveren, dan zal de hostingpartij van CTO-Logo de levering van de Diensten in ieder geval voortzetten tot het einde van de looptijd van lopende Cliënttevredenheidsonderzoeken danwel nog te activeren Cliënttevredenheidsonderzoeken met geldige Activatiecodes.

6.   Tarieven en betalingswijze

6.1.      Een CTO-Logo Account is gratis.

6.2.      De tarieven voor CTO-Logo Activatiecodes worden door CTO-Logo periodiek vastgesteld en op www.ctologo.nl gepubliceerd. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.3.      Betaling geschiedt via een iDEAL-transactie of een overboeking. Na ontvangst van betaling ontvangt de Klant de Activatiecode(s) via e-mail.

6.4.      Facturen worden door de Klant betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal de Klant binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. De Klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

6.5.      Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is de Klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan CTO-Logo de vordering uit handen geven, in welk geval de Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. Tevens is de Klant de door CTO-Logo gemaakte kosten van een mislukte mediation verschuldigd indien de Klant bij vonnis wordt veroordeeld tot geheel of gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag. Alle genoemde prijzen en tarieven zijn inclusief btw en andere toepasselijke belastingen en heffingen.

6.6.      Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, heeft CTO-Logo het recht om de Klant, af te grendelen van de CTO-Logo Diensten en Applicatie en uit het systeem te verwijderen.

7.   Verplichtingen van de Klant

7.1.      De door de Klant verstrekte Accountgegevens moeten waarheidsgetrouw zijn. De Klant dient zijn/haar CTO-Logo Accountgegevens actueel te houden.

7.2.      Een CTO-Logo Account is te allen tijde gebonden aan een natuurlijk persoon en is niet overdraagbaar aan derden.

7.3.      De Klant dient zijn/haar Gebruikersnaam en Wachtwoord tegen toegang door derden te beschermen.

7.4.      Om veiligheidsredenen moet de Klant het Wachtwoord regelmatig wijzigen. De wijziging van het Wachtwoord kan op elk gewenst moment online plaatsvinden.

7.5.      De Klant zal CTO-Logo onverwijld informeren wanneer deze vermoedt dat derden onrechtmatig toegang hebben tot de CTO-Logo Diensten en Applicatie via zijn/haar Gebruikersnaam en Wachtwoord. Indien de Klant vermoedt dat derden kennis van zijn/haar toegangsgegevens hebben, moet de Klant het Wachtwoord onmiddellijk wijzigen op www.ctologo.nl (na inloggen via het CTO-Logo Menu).

7.6.      Als CTO-Logo een redelijk vermoeden heeft dat de toegang van de Klant door een onbevoegde derde wordt gebruikt, heeft CTO-Logo het recht om de toegang te blokkeren. De Klant krijgt in dit geval een nieuw wachtwoord van CTO-Logo.

7.7.      De Klant mag de CTO-Logo Diensten en Applicatie uitsluitend voor het beoogde doel gebruiken, te weten: het uitvoeren van Cliënttevredenheidsonderzoeken en op geen enkele oneigenlijke manier. De Klant mag geen misbruik maken van de service, bijvoorbeeld voor het versturen van commerciële e-mails (spam) of ongewenste e-mails.

8.   Toepasselijk recht en geschillen

8.1.      De in dit Service Level Agreement genoemde rechten en plichten worden beheerst door het Nederlands recht en dienen naar Nederlands recht te worden geïnterpreteerd.

8.2.      Geschillen voortvloeiende uit, dan wel betrekking hebbende op de CTO-Logo Diensten en deze overeenkomst of een onderdeel daarvan worden voor arbitrage voorgelegd aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) te Rijswijk en behandeld conform het toepasselijke reglement van de SGOA.

9.   Contactgegevens

CTO-Logo
Agrobusiness Park 75-83
6708 PV Wageningen
026 - 800 10 26[1] De koppelingssystematiek biedt administratiepakketten de mogelijkheid om te koppelen met CTO-Logo. CTO-Logo is niet verantwoordelijk voor de realisatie ervan in het administratiepakket.

Referenties

"Van het cliënttevredenheidsonderzoek maak ik dankbaar gebruik. Het verrast me hoe leuk het is om..." Lees meer

En ook:

Het NVLF Testpanel over CTO-Logo

Handleiding KEO

De NVLF heeft een handleiding voor het KEO opgesteld: Toelichting Meten Klantervaringen. U vindt de handleiding op de website van NVLF.

Handige Links

Word vrienden met CTO-Logo op facebook Volg ons op twitter

Website Security Test