Log in op uw account
E-mailadres
Wachtwoord

Privacy Statement

Mei 2018

Dit Privacy Statement is van toepassing op de Diensten van MEOR zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden van MEOR en maakt onverbrekelijk deel uit van de Algemene Voorwaarden van MEOR. Door gebruik te maken van de Diensten en websites van MEOR wordt akkoord gegaan met het gebruik van (persoons)gegevens zoals beschreven in dit Privacy Statement.

Definities

 • Gebruiker: een bezoeker van de website, een klant en/of een cliënt.
 • Klant: Zorgaanbieder of Verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in artikel 4 sub 7 AVG, die gebruik maakt van de Diensten van MEOR.
 • Cliënt: patiënt of de verzorger van een patiënt van een Zorgaanbieder die is uitgenodigd voor deelname aan een Klantervaringsonderzoek.
 • Klantervaringsonderzoek: Het onderzoek, aangeboden en uitgevoerd door MEOR, waarmee een Zorgaanbieder de tevredenheid t.a.v. haar dienstverlening meet bij haar cliënten.
 • MEOR Dienst: (online) Klantervaringsonderzoek.

1. Informatie die MEOR verzamelt en bewaart

 1. Persoonsgegevens (NAW-gegevens en overige persoonsgegevens)
  • MEOR verzamelt en bewaart persoonsgegevens van de Klant te weten: bedrijfsnaam, naam, (praktijk)adres, geslacht, (mobiel) telefoonnumer, e-mailadres en (praktijk)AGB-code.
  • MEOR verzamelt en bewaart contactgegevens (naam, e-mailadres, verzekeraar) van de Cliënt. Deze worden door de Klant aangeleverd.
 2. Responsgegevens
  • De antwoorden van de Cliënt op de vragen van het Klantervaringsonderzoek worden verzameld en bewaard. Het Klantervaringsonderzoek omvat ook vragen die van persoonlijke aard zijn, zoals leeftijd, geslacht en klacht.
 3. Surfdata
  • Op het vrij toegankelijke deel van de MEOR Website worden bezoekergegevens zoals IP-adres, browsertype en -taal, tijdstip van het bezoek en clickstream-data verzameld en opgeslagen door Google Analytics.
 4. Op verzoek zal MEOR Gebruikers informeren over de verzamelde persoonsgegevens. MEOR mag het inwilligen van zulke verzoeken weigeren als ze op onredelijke wijze worden herhaald of systematisch zijn, buitengewone technische inspanning vereisen, de privacy van andere Gebruikers in gevaar brengen of als ze praktisch onuitvoerbaar zijn. Deze dienst is gratis, behalve wanneer het uitvoeren van deze dienst een buitengewone inspanning vereist.

2. Hoe gebruikt MEOR de verzamelde gegevens?

 1. Persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens van de Klant kunnen worden gebruikt om de Klant te kunnen contacteren. De contactgegevens kunnen bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, worden gebruikt om de Klant te informeren over aanbiedingen van MEOR, eventuele storingen en wijzigingen t.a.v. de Diensten, de Algemene Voorwaarden, de Verwerkersovereenkomst, het Privacy Statement en/of de tarieven.
  • Persoonsgegevens kunnen tevens worden gebruikt om eventuele problemen en storingen op te kunnen lossen, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, problemen omtrent betalingen.
  • Bij het gebruik van de MEOR Diensten via de Website wordt het e-mailadres van de Klant gebruikt om de Klant te identificeren en toegang te geven en/of rechten te verlenen tot het gebruik van de Diensten van MEOR.
  • MEOR gebruikt de contactgegevens van de Cliënt om het Klantervaringsonderzoek te kunnen uitvoeren en eventuele problemen op te kunnen lossen.
 2. Responsgegevens
  • De antwoorden op de vragen worden opgeslagen om (geaggregeerd en geanonimiseerd) te worden teruggekoppeld aan de Klant.
 3. Surfdata
  • MEOR gebruikt surfdata om het bezoek aan haar Website te analyseren en (de toegankelijkheid van) haar Website te verbeteren.

3. Informatie delen met derden

 1. Persoonsgegevens
  MEOR hecht waarde aan en respecteert de privacy van al haar Gebruikers (Bezoekers van de Website, de Klant en de Cliënt). Alle persoonsgegevens die worden verzameld en/of aan MEOR worden toevertrouwd, zullen met grote zorg worden behandeld. MEOR treft veiligheidsmaatregelen om onbevoegde toegang tot de gegevens of onbevoegde wijziging, publicatie of vernietiging van gegevens te voorkomen. MEOR zal nooit persoonsgegevens van Gebruikers aan derden verstrekken tenzij daartoe gerechtelijk verplicht of na uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker.
 2. De Klant stemt ermee in dat MEOR persoonsgegevens zal verwerken, gebruiken en/of overhandigen aan derden als:
  • dit vereist is om de Klant te voorzien van de MEOR Diensten conform de overeenkomst.
  • het toegankelijk maken, verwerken, opslaan of openbaar maken van zulke gegevens vereist is om:
   • van toepassing zijnde wettelijke regels na te leven of om te voldoen aan een gerechtvaardigd verzoek van politie, justitie of een andere daartoe bevoegde instantie;
   • fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of op andere wijze aan te pakken of;
   • de rechten, het eigendom en/of de veiligheid van MEOR en/of de Klant(en) te beschermen.
  • MEOR zulke gegevens aan haar dochtermaatschappijen, verbonden ondernemingen of een andere onderneming of persoon moet geven om de persoonsgegevens namens haar te verwerken. MEOR vereist dan dat deze partijen ermee akkoord gaan deze gegevens te verwerken in overeenstemming met haar instructies en in naleving van dit Privacy Statement en andere maatregelen welke vereist zijn voor vertrouwelijkheid en bescherming van gegevens
 3. Wanneer MEOR persoonsgegevens aan derden verstrekt, zullen deze partijen de vertrouwelijke aard van deze gegevens moeten respecteren. MEOR maakt gebruik van de diensten van een derde partij (iDEAL) om betalingen van de Klant te verwerken. iDEAL heeft een eigen privacybeleid. Dit is te vinden op www.ideal.nl.

4. Wijzigen of verwijderen van informatie

 1. Persoonsgegevens
  • De Klant kan na inloggen op de Website haar Accountgegevens inzien en wijzigen via Instellingen in het menu. De Klant kan zijn/haar Account laten verwijderen door contact op te nemen met MEOR. Een ongebruikt MEOR Account wordt om veiligheidsredenen een jaar na laatste gebruik afgesloten.
  • De contactgegevens van de cliënt worden direct na het openen van de uitnodigingslink geanonimiseerd. De contactgegevens van de cliënt kunnen dus nooit gekoppeld worden aan respons. Contactgegevens van Cliënten die niet reageren op een uitnodiging of herinnering voor het invullen van de online vragenlijst, worden direct na de laatste herinnering verwijderd.
  • Zolang de contactgegevens van de Cliënt nog niet geanonimiseerd zijn, kan de Klant contactgegevens van Cliënten laten verwijderen door contact op te nemen met MEOR.
 2. Responsgegevens
  • Eindresultaten (jaarrapporten) blijven beschikbaar gedurende de looptijd van de overeenkomst met de Klant.
  • Antwoorden op een afgerond Klantervaringsonderzoek kunnen niet door de Cliënt of de Klant worden gewijzigd of verwijderd. Gegeven antwoorden worden na afloop van de overeenkomst met de Klant automatisch verwijderd uit het systeem.

 5. Beveiliging

MEOR maakt gebruik van de standaard SSL-encryptie technologie (Secure Socket Layer Technology) om de veiligheid en privacy van de uitwisseling van persoonsgegevens te garanderen. SSL authenticatie en encryptie (versleuteling) zijn naar de huidige stand van de beveiligingsmogelijkheden geaccepteerde technieken om te voorkomen dat persoonsgegevens door een derde partij kunnen worden onderschept.

6. Algemene Verordening Gegevensbescherming

De verwerking van gegevens is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

7. Wijziging Privacy Statement

MEOR kan van tijd tot tijd haar Privacy Statement aanpassen. Het aangepaste Privacy Statement is van toepassing zodra deze gepubliceerd is op de website van de diensten van MEOR (bv. www.ctologo.nl).
MEOR informeert de Klant over deze wijzigingen schriftelijk, via e-mail of de website. Indien de Klant niet akkoord gaat met het gewijzigde Privacy Statement, kan de Klant bezwaar aantekenen bij Meor.
Het steeds geldende Privacy Statement staat gepubliceerd op de website van de Diensten van MEOR.

8. Contact

Voor vragen over het Privacy Statement van MEOR, kunt u contact opnemen via , of via telefoonnummer 085-301 20 42.

Referenties

"Van het cliënttevredenheidsonderzoek maak ik dankbaar gebruik. Het verrast me hoe leuk het is om..." Lees meer

En ook:

Het NVLF Testpanel over CTO-Logo

Handleiding KEO

De NVLF heeft een handleiding voor het KEO opgesteld: Toelichting Meten Klantervaringen. U vindt de handleiding op de website van NVLF.

Handige Links

Word vrienden met CTO-Logo op facebook Volg ons op twitter

Website Security Test