Log in op uw account
E-mailadres
Wachtwoord

Algemene Voorwaarden

Mei 2018

 

1. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de afnemer, hierna te noemen: de Klant, en MEOR (handelsnaam van Apontis VOF, gevestigd te Wageningen), hierna te noemen: MEOR, tot levering en afname van diensten van MEOR.
 2. Naast de Algemene Voorwaarden is de Verwerkersovereenkomst van MEOR van toepassing. Deze maakt onverbrekelijk deel uit van de overeenkomst tussen de Klant en Meor.
 3. MEOR kan van tijd tot tijd de Algemene Voorwaarden aanpassen. De nieuwe Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zodra deze op de website van de aan MEOR gerelateerde Diensten zijn gepubliceerd (bv. https://www.ctologo.nl en https://ceo.ergotherapie.nl). MEOR informeert de Klant over deze wijzigingen schriftelijk, via e-mail of de website. Indien de Klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, kan de Klant de overeenkomst opzeggen op de wijze zoals in de desbetreffende bepaling  beschreven. De steeds geldende documenten zijn te vinden op de websites van de diensten van MEOR.
 4. MEOR levert haar Diensten uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden. Algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.
 5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. MEOR en de Klant zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Bepalingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Dienstverlening voort te duren, blijven na beëindiging van deze overeenkomst gelden. Tot deze bepalingen behoren bijvoorbeeld die welke voortvloeien uit de bepalingen betreffende geheimhouding, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting en toepasselijk recht.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden en onderliggende documenten wordt onder de volgende, met een hoofdletter, aangeduide begrippen het volgende verstaan:

a)

Algemene Verordening Gegevens Bescherming of AVG

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

b)

Betrokkene of Cliënt

een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (artikel 4 sub 1 AVG).

c)

Derde

een derde als bedoeld in artikel 4 sub 10 AVG.

d)

Functionaris voor de Gegevensbescherming

een functionaris als bedoeld in artikel 37 e.v. AVG.

e)

Incident

 1. een klacht of (informatie)verzoek van een Betrokkene met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker;
 2. een onderzoek naar of beslaglegging door overheidsfunctionarissen op de Persoonsgegevens of een vermoeden dat dit gaat plaatsvinden;
 3. een inbreuk in verband met Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 onder 12 AVG;
 4. iedere ongeautoriseerde toegang, verwijdering, verminking, verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van de Persoonsgegevens.

f)

Looptijd onderzoek

de looptijd van een onderzoek of onderzoeksperiode duurt van startdatum tot einddatum plus 3 maanden. In die drie maanden wordt de respons van nog onbeantwoorde uitnodigingen verwerkt en het eindrapport opgeleverd.

g)

Medewerker

de door Partijen voor de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst betrokken natuurlijke persoon die werkzaam is bij of voor een van de Partijen.

h)

MEOR

de Verwerker zoals bedoeld in artikel 4 sub 8 AVG

i)

Onderzoek of Klanttevredenheidsonderzoek

het onderzoek, aangeboden en uitgevoerd door MEOR, waarmee een Zorgaanbieder de tevredenheid t.a.v. haar dienstverlening meet bij haar cliënten.

j)

Overeenkomst(en)

de in Bijlage 1 vermelde overeenkomst(en) betreffende de levering van producten en/of diensten.

k)

Partij

Zorgaanbieder of MEOR.

l)

Partijen

Zorgaanbieder en MEOR.

m)

Persoonsgegeven

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van artikel 4 onder 1 AVG.

n)

Subverwerker

iedere niet-ondergeschikte derde partij die door MEOR is betrokken bij de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst, niet zijnde Medewerkers.

o)

Verwerkersovereenkomst

de onderhavige overeenkomst.

p)

Wet bescherming persoonsgegevens of Wbp

wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens), inclusief latere wijzigingen.

q)

Zorgaanbieder of Klant

de Verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in artikel 4 sub 7 AVG

Voornoemde en overige begrippen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de AVG.

2. Aangaan van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Klant en MEOR geldt als aangegaan op het moment dat de Klant zich akkoord verklaart met de Algemene Voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst. MEOR behoudt zich het recht voor om het sluiten van een overeenkomst te weigeren.
 2. Door het aangaan van de overeenkomst en het gebruik van de Diensten van MEOR verklaart de Klant deze Algemene Voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst begrepen te hebben en zich akkoord te verklaren met de toepasselijkheid en de inhoud ervan.

3. Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst is gelijk aan de overeengekomen looptijd van het aangekochte Onderzoek, zijnde 1 jaar tenzij anders overeengekomen, plus 3 maanden of tot wederopzegging van de Klant of stopzetting door MEOR.
 2. De levering van de Dienst start, na ontvangst van de betaling, op de overeengekomen startdatum van het Onderzoek. 
 3. Na afloop van het Onderzoek en de doorlooptijd van 3 maanden eindigt de overeenkomst automatisch.
 4. Na de einddatum van het Onderzoek blijft het resultaat 3 maanden inzichtelijk en te downloaden via de Dienst van MEOR. Alle overige functionaliteiten ten aanzien van het Onderzoek zijn vanaf de einddatum van het onderzoek niet meer toegankelijk.
 5. MEOR heeft het recht om de overeenkomst te allen tijde, zonder vooraankondiging te beëindigen als de Klant handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden en/of de Verwerkersovereenkomst. Dit geeft geen recht op teruggaaf van gelden betaald voor de MEOR Diensten.
 6. De Klant heeft het recht de Overeenkomst te allen tijde te beëindigen. Dit geeft geen recht op teruggaaf van gelden betaald voor de MEOR Diensten.
 7. Indien MEOR niet meer in staat is de Diensten te leveren, dan zal de hostingpartij van MEOR de levering van de Diensten in ieder geval voortzetten tot het einde van de looptijd van lopende Onderzoeken.

4. Tarieven en betalingswijze

 1. De tarieven voor de Diensten van MEOR worden door MEOR periodiek vastgesteld en op de websites van MEOR gepubliceerd danwel rechtstreeks aan de klant geoffreerd.
 2. Betaling geschiedt via een iDEAL-transactie of een overboeking.
 3. Facturen worden door de Klant betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal de Klant binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. De Klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van betaling.
 4. Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is de Klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijk rente verschuldigd. Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan MEOR de vordering uit handen geven, in welk geval de Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. Tevens is de Klant de door MEOR gemaakte kosten van een mislukte mediation verschuldigd indien de Klant bij vonnis wordt veroordeeld tot geheel of gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag.
 5. Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, heeft MEOR het recht om de Klant af te grendelen van de MEOR Diensten en uit het systeem te verwijderen.

5. Dienstverlening MEOR

 1. MEOR zal aan de Klant de volgende Diensten verlenen:
  • het ter beschikking stellen, beheren en onderhouden van een klantervaringsvragenlijst, standaard de PREM vragenlijst tenzij anders afgesproken;
  • het ter beschikking stellen, beheren en onderhouden van de meetapplicatie ten behoeve van het aanmelden van Cliënten;
  • het ter beschikking stellen, beheren en onderhouden van een koppelingssystematiek ten behoeve van het aanmelden van Cliënten via administratiepakketten[1];
  • het uitvoeren van het online Klantervaringsonderzoek onder aangemelde Cliënten;
  • het verzorgen van de opslag en beveiliging van de door de Klant aangeleverde gegevens en de door de Cliënt ingevoerde antwoorden;
  • het ter beschikking stellen, beheren en onderhouden van de MEOR Dienst ten behoeve van het inzien en downloaden van Onderzoeksresultaten;
  • het periodiek verstrekken van responsinformatie per e-mail;
  • het ter beschikking stellen van een helpdesk voor de Klant en door haar aangemelde Cliënten;
  • het in opdracht van de Klant doorleveren van Onderzoeksresultaten aan de NVLF en/of Zilveren Kruis.
 2. MEOR zal zich naar beste kunnen inspannen om haar Diensten met zorg uit te voeren. De Diensten van MEOR worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 3. Gedurende de looptijd van een overeenkomst zal MEOR zich inspannen om de MEOR Diensten alle dagen 24 uur per dag beschikbaar te houden, met dien verstande dat MEOR geen garantie verstrekt met betrekking tot de beschikbaarheid. De gebruikelijke mate van beschikbaarheid van de MEOR Dienst is 99,95%. Beschikbaarheid kan onderbroken worden door allerlei voorziene en onvoorziene oorzaken zoals, maar niet beperkt tot, preventief, adaptief en correctief onderhoud, systeembeheer, beschermingsmaatregelen en van buiten komende oorzaken. MEOR zal de Klant, indien redelijkerwijs mogelijk, informeren over dergelijke activiteiten en zal zo spoedig mogelijk haar Dienstverlening hervatten.
 4. MEOR is niet verantwoordelijk voor de goede werking van de infrastructuur van de Klant en die van derden.
 5. MEOR kan nieuwe versies van de MEOR Diensten ontwikkelen en in gebruik nemen. MEOR is niet gehouden specifiek voor de Klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de MEOR Diensten te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
 6. MEOR kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de MEOR Diensten aanbrengen.
 7. MEOR zal naar beste kunnen eventuele gebreken in de MEOR Diensten herstellen. MEOR kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen tot een nieuwe versie van de MEOR Diensten beschikbaar wordt gesteld. MEOR is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende beperkingen aan te brengen.
 8. MEOR is nimmer verantwoordelijk voor verlies of verminking van gegevens of voor het herstel van verminkte of verloren gegevens.
 9. MEOR zal met regelmaat een back-up maken van de database en de MEOR Diensten. Enkel de meest recente back-up zal worden bewaard. MEOR zal zich inspannen de back-up zorgvuldig te (laten) behandelen en te (laten) bewaren. MEOR is nooit gehouden back-ups aan individuele Klanten ter beschikking te stellen.
 10. MEOR is niet verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid en volledigheid van de resultaten welke met gebruikmaking van de MEOR Diensten worden gegenereerd. De Klant zal deze controle zelf uitvoeren.
 11. De Klant kan via de helpdesk vragen stellen met betrekking tot (de wijze van) gebruik van de MEOR Diensten en met betrekking tot vermeende gebreken. Vragen en meldingen worden in behandeling genomen op werkdagen tussen 9:00u en 17:00u. MEOR zal zo spoedig mogelijk op de vraag en/ of melding reageren.
 12. Met het aangaan van de overeenkomst krijgt de Klant het recht om de MEOR Diensten in het kader van de verschillende technische en operationele mogelijkheden te gebruiken. Het ontwerp, de structuur en de omvang van de functies van de Dienstverlening, vooral inhoud en visuele presentatie, liggen uitsluitend binnen de beoordeling van MEOR. Tenzij anders wordt overeengekomen heeft de Klant geen recht op enige invloed hierop. MEOR is bevoegd om de service inclusief de bijbehorende vragenlijsten van haar handtekening of mededelingen te voorzien. Vervanging/verwijdering hiervan is slechts in het kader van een individuele afspraak mogelijk.
 13. Meerwerk voor diensten anders dan omschreven in deze Algemene Voorwaarden, waar door de Klant om wordt verzocht, wordt door MEOR doorberekend aan de Klant. Hiervoor worden marktconforme tarieven gehanteerd.

6. Verplichtingen van de Klant

 1. De Klant staat er voor in dat alle door haar aan MEOR ter uitvoering van de MEOR Diensten ter beschikking gestelde gegevens steeds juist en volledig zijn en ook rechtmatig zijn verkregen en worden gebruikt.
 2. De Klant zorgt voor algemene voorlichting over de wens om regelmatig kwaliteitsonderzoeken onder haar Cliënten te houden, bijvoorbeeld middels een poster of folder. Op de poster en/of folder dient de volgende informatie te staan:
  • Identiteit van de Klant. 
  • Het algemene doel van het kwaliteitsonderzoek (bijvoorbeeld verbetering van de organisatie of dienstverlening of teksten van gelijke strekking).
  • Dat er een Onderzoeksbureau wordt ingeschakeld voor uitvoering van het Onderzoek.
  • Dat het een vrijwillige deelname betreft en gegevens daartegen geblokkeerd kunnen worden.
  • Tot wie een cliënt zich moet richten indien hij/zij vragen heeft over deelname aan dit soort Onderzoeken.
 3. De Klant dient de Cliënt voor aanmelding bij MEOR toestemming te vragen voor het gebruik van zijn of haar contactgegevens met als doel hem of haar te kunnen laten benaderen voor het Klantervaringsonderzoek. Slechts in geval de Cliënt toestemming verleent, kan een Klantervaringsonderzoek worden uitgevoerd.
 4. De Klant dient de Cliënt uiterlijk binnen 6 weken na afronden van de behandeling aan te melden voor haar Klantervaringsonderzoek. Bij langdurige behandelingen kunnen Cliënten gedurende de behandeling worden aangemeld, bijvoorbeeld wanneer een therapiepauze wordt ingelast.
 5. De door de Klant verstrekte Accountgegevens moeten waarheidsgetrouw zijn. De Klant dient haar MEOR Accountgegevens actueel te houden.
 6. Een MEOR Account is te allen tijde gebonden aan een natuurlijk persoon en is niet overdraagbaar aan derden.
 7. De Klant dient haar Gebruikersnaam en Wachtwoord tegen toegang door derden te beschermen.
 8. Om veiligheidsredenen moet de Klant het Wachtwoord regelmatig wijzigen. De wijziging van het Wachtwoord kan op elk gewenst moment online plaatsvinden.
 9. De Klant zal MEOR onverwijld informeren wanneer deze vermoedt dat derden onrechtmatig toegang hebben tot de MEOR Diensten via haar Gebruikersnaam en Wachtwoord. Indien de Klant vermoedt dat derden kennis van haar toegangsgegevens hebben, moet de Klant het Wachtwoord onmiddellijk wijzigen in de Dienst van MEOR.
 10. Als MEOR een redelijk vermoeden heeft dat de toegang van de Klant door een onbevoegde derde wordt gebruikt, heeft MEOR het recht om de toegang te blokkeren. De Klant krijgt in dit geval een nieuw wachtwoord van MEOR.
 11. De Klant mag de MEOR Diensten uitsluitend voor het beoogde doel gebruiken, te weten: het uitvoeren van Klantervaringsonderzoeken en op geen enkele oneigenlijke manier. De Klant mag geen misbruik maken van de service, bijvoorbeeld voor het versturen van commerciële e-mails (spam) of ongewenste e-mails.
 12. De Klant mag de MEOR Diensten slechts voor eigen gebruik inzetten.
 13. De Klant is verplicht om de aanlevering van cliënten bij MEOR te controleren. Dit kan middels de periodiek toegestuurde responsinformatie en de responsoverzichten bij het desbetreffende Onderzoek in het MEOR account.
 14. Indien de Klant in strijd met haar verplichtingen handelt, heeft MEOR het recht om de Klant, zonder waarschuwing, af te grendelen en uit het systeem te verwijderen.

7. Eigendomsrecht Onderzoeksresultaten

 1. De MEOR Applicaties zijn het eigendom van MEOR en worden beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Onder de MEOR Applicatie wordt in deze voorwaarden tevens verstaan de door MEOR beschikbaar gestelde vragenlijsten, documentatie, databasestructuur, user interface, scherm lay-out, enquêtes, opmaaksjablonen en soortgelijke inhoud en functionaliteiten. Het ter beschikking stellen van de MEOR Diensten strekt nooit tot overdracht van één of meer van deze rechten.
 2. De door MEOR toegankelijk gemaakte NVLF-vragenlijsten zijn eigendom van de NVLF.
 3. Gegevens die door de Klant worden aangeleverd ten behoeve van de MEOR Diensten, waaronder respondentgegevens, zijn eigendom van de Klant. MEOR is slechts gerechtigd deze gegevens te gebruiken in het kader van de overeenkomst tussen Klant en MEOR. Contactgegevens van respondenten worden na verloop van tijd wegens privacy redenen automatisch verwijderd uit het systeem.
 4. Onderzoeksresultaten gegenereerd met behulp van de MEOR Diensten zijn eigendom van MEOR en worden in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm ter beschikking gesteld aan de Klant. De Klant mag deze rapportage naar eigen inzicht benutten.
 5. MEOR is gerechtigd om Onderzoeksresultaten, geaggregeerd en geanonimiseerd, te gebruiken voor presentatiedoeleinden en benchmarking t.b.v. de Klant.
 6. MEOR is gerechtigd om gegevens verkregen met behulp van de MEOR Applicaties te bestuderen en te gebruiken ter verbetering van haar dienstverlening.
 7. Het is de Klant niet toegestaan:
  • de MEOR Diensten te gebruiken voor andere doeleinden dan in deze voorwaarden is omschreven dan wel om de onderliggende programmatuur na te bootsen, of op enige wijze verandering in de MEOR Diensten aan te brengen;
  • de MEOR Diensten aan derden beschikbaar te stellen of beschikbaar te maken;
  • de MEOR Diensten te wijzigen of te hacken of een andere website te wijzigen om te pretenderen dat die website gerechtigd zou zijn tot de MEOR Diensten;
  • de MEOR Diensten te gebruiken in strijd met deze voorwaarden of het MEOR privacybeleid.
 8. MEOR behoudt zich het recht voor om juiste nakoming van deze voorwaarden te (laten) controleren.
 9. Onverlet overige rechten van MEOR is MEOR gerechtigd de Klant de toegang tot de MEOR Diensten te blokkeren, zonder dat een ingebrekestelling of waarschuwing vereist is zodra, naar exclusief oordeel van MEOR, de Klant handelt in strijd met deze voorwaarden en/of de Verwerkersovereenkomst of onderdelen daarvan. Wanneer MEOR de toegang tot de Diensten blokkeert is ze nimmer gehouden tot restitutie van de reeds betaalde vergoedingen.

8. Toepasselijk recht en geschillen

 1. De in dit document genoemde voorwaarden en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen worden beheerst door het Nederlands recht en dienen naar Nederlands recht te worden geïnterpreteerd.
 2. Partijen zullen zich inspannen conflicten in onderling overleg op te lossen. Hierbij is inbegrepen de mogelijkheid het geschil te beëindigen door een in onderling overleg vast te stellen mediation of arbitrage.
 3. Geschillen voortvloeiende uit, dan wel betrekking hebbende op de MEOR Diensten en deze voorwaarden of een onderdeel daarvan worden voor arbitrage voorgelegd aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) te Rijswijk en behandeld conform het toepasselijke reglement van de SGOA.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring   

 1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aanvaardt MEOR geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van of verband houdend met het gebruik, of niet (volledig) kunnen gebruiken, van de MEOR Diensten of met de uitvoering, of niet juiste of niet tijdige uitvoering van de MEOR Diensten. Onverminderd het voorgaande zal de aansprakelijkheid van MEOR jegens de Klant altijd beperkt blijven tot de hoogte van de door Klant aan MEOR betaalde vergoeding voor een Klantervaringsonderzoek over de looptijd waarin de geleden schade zich voordeed.
 2. De Klant vrijwaart MEOR tegen claims van derden, waaronder zijn/haar personeel, verbandhoudend met of voortvloeiend uit het gebruik, misbruik of niet kunnen gebruiken van de MEOR Diensten en Applicaties, zoals maar niet beperkt tot, een beweerdelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en verplichtingen uit hoofde van de Wet bescherming persoonsgegevens.

10. Overmacht

 1. Geen van de partijen is gehouden tot nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: overmacht van toeleveranciers van MEOR, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de Klant aan MEOR zijn voorgeschreven, evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door de Klant aan MEOR is voorgeschreven.
 2. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

11. Contactgegevens

MEOR
Agro Business Park 69
6708 PV Wageningen
085-3012042

Referenties

"Van het cliënttevredenheidsonderzoek maak ik dankbaar gebruik. Het verrast me hoe leuk het is om..." Lees meer

En ook:

Het NVLF Testpanel over CTO-Logo

Handleiding KEO

De NVLF heeft een handleiding voor het KEO opgesteld: Toelichting Meten Klantervaringen. U vindt de handleiding op de website van NVLF.

Handige Links

Word vrienden met CTO-Logo op facebook Volg ons op twitter

Website Security Test